การเปลี่ยนแปลงพันธกิจของสำนักทดสอบฯ จากหน่วยงานที่มีการเรียนการสอน เป็นหน่วยงานบริการหรือหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน นับว่าเป็นการพลิกโฉมของสำนักทดสอบฯ เพื่อรองรับการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจัทันอย่างฉับพลัน การทบทวนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2566-2569) เมื่อกันยายน 2565 ทำให้แผนปฏิบัติการฉบับนี้เป็นปีแรกของการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การเป็น “องค์กรนวัตกรรมบริการด้านการทดสอบเพื่อพัฒนาความสามารถของมนุษย์” ปี 2566 นี้เน้นการวางพื้นฐานของการจัดหาแหล่งรายได้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดสอบออนไลน์ ตลอดจนการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อความเข้มแข็งของการบริหารจัดการ ภายใต้หลักการธรรมาภิบาล

ผศ.ดร.เรืองเดช ศิริกิจ

ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
23 กันยายน 2565

แผนปฏิบัติการ สำนักทดสอบฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรอบแผนยุทธศาสตร์ สำนักทดสอบฯ (2566-2569)

ฉบับอนุมัติ กันยายน 2565

ที่ปรึกษา :
ผู้จัดทำ :
ออกแบบ :
ออกแบบ :
พิสูจน์อักษร :
ปีที่เผยแพร่ :